Izmjene Zakona o doplatku za djecu
03.09.2015.

Izmjene Zakona o doplatku za djecu

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 8. srpnja 2015. godine, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu koji stupa na snagu 1. rujna 2015. godine. Izmjene i dopune Zakona objavljene su u Narodnim novinama broj 82. od 24. srpnja 2015. godine.

Izmjenom Zakona propisano je da za djecu s težim ili teškim invaliditetom pripada doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pa sve dok taj invaliditet postoji. Izmijenjeni Zakon propisuje da korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a pravo im nije prestalo do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pripada pravo na doplatak za djecu i nakon navršene 27. godine života sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.

Korisnicima kojima je pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima prestalo do dana stupanja na snagu ovoga Zakona zbog navršenih 27 godina života, pripada pravo na doplatak za djecu, od dana podnošenja zahtjeva temeljem ovoga Zakona (od 01.09.2015.) pa sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.