AKCIJSKI PLAN EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA
09.03.2021.

AKCIJSKI PLAN EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA

Europska komisija je dana 4. ožujka 2021. objavila Akcijski plan Europskog stupa socijalnih prava, koji sadrži konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa u sklopu zajedničkih nastojanja država članica i Europske unije uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnoga društva, a također sadrži i glavne ciljeve koje bi EU trebala ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030. godine čime otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku.

Akcijskim planom utvrđuju se tri glavna cilja koja EU treba ostvariti do 2030.: 

  1. zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine
  2. barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine
  3. u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje.

Komisija je načela Europskog stupa socijalnih prava već počela pretvarati u zbilju predlažući inicijative kao što su potpora zapošljavanju mladih i primjerene minimalne plaće u 2020. godini, a početkom ožujka 2021. objavila je i Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE), čija je svrha poduprijeti oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta.

Obzirom da su države članice EU odgovorne za politike zapošljavanja i socijalne politike, a time i za većinu alata za provedbu Europskog stupa socijalnih prava, Komisija poziva države članice, uključujući regionalne i lokalne vlasti, socijalne partnere, civilno društvo i druge relevantne aktere, da udruže svoje snage te da organiziraju mehanizam koordinacije kako bi osigurale angažman svih relevantnih dionika na nacionalnoj razini u provedbi stupa. Komisija poziva Europsko vijeće da podrži utvrđena tri cilja, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve za provedbu Europskog stupa socijalnih prava.

Komisija će pratiti napredak kroz Europski semestar, EU okvir za koordinaciju socijalnih i ekonomskih politika u cijeloj Europskoj uniji. Novi zamah u području socijalnih prava nadovezuje se na poticaj dobiven ambicioznim dugoročnim proračunom EU u vrijednosti od 1,8 bilijuna eura i instrumentom za oporavak NextGenerationEU. Iz njih će se državama članicama omogućiti financiranje sredstvima EU da bi se poduprla jaka socijalna Europa. To uključuje potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi se financirali usklađeni paketi reformi i ulaganja usmjereni na aspekte tržišta rada, vještina i socijalnih pitanja utvrđene u preporukama za pojedine zemlje u okviru europskog semestra.

Portugalsko predsjedništvo Vijeća EU u svibnju 2021. u Portu organizirat će sastanak na vrhu posvećen socijalnim pitanjima. Glavna tema bit će kako ojačati socijalnu dimenziju Europe i tako uspješno ostvariti pravedan, uključiv i otporan oporavak te zelenu i digitalnu tranziciju. To će ujedno biti prilika da se na najvišoj političkoj razini potvrdi posvećenost provedbi socijalnog stupa. Akcijski plan Europskog stupa socijalnih prava Komisijin je doprinos tom sastanku.

Više o Akcijskom planu provedbe Europskog stupa socijalnih prava možete pročitati  ovdje.